Deklaracja dostępności witryny
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KNUROWIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zozknurow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zozknurow.pl Data publikacji strony internetowej: 17.02.2020

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 17.02.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz zweryfikowano jej poprawość za pomocą witryny wave.webaim.org.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.