Profilaktyka

Bezpłatne programy profilaktyczne realizowane we wszystkich Przychodniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Świadczenia Profilaktyczne u dzieci i młodzieży do 19 roku życia w POZ

KTO REALIZUJE ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE W POZ U DZIECI I MŁODZIEŻY ?

      

Świadczenia profilaktyczne u dzieci i młodzieży w podstawowej opiece zdrowotnej(POZ) realizują:

 lekarz POZ,
 pielęgniarka POZ,

 położna POZ.


ZAKRES PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ PRZEZ LEKARZA POZ


Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia obejmują:

 wizyty patronażowe,

 badania bilansowe z uwzględnieniem wykonania w trakcie badań testów przesiewowych adekwatnych do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy,

 koordynację wykonania i dokonanie kwalifikacji do obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

 informowanie opiekunów prawnych lub faktycznych o szczepieniach zalecanych,

 identyfikację czynników ryzyka oraz zagrożenia zdrowotnego pacjentów oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na ich ograniczenie,

 prowadzenie edukacji zdrowotnej i rozpoznania środowiska pacjenta.


ZAKRES PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ POZ

Świadczenia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia obejmują monitorowanie rozwoju zadeklarowanych do pielęgniarki POZ dzieci i młodzieży, w tym wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe adekwatne do wieku rozwojowego świadczeniobiorcy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.


ZAKRES PROFILAKTYKI REALIZOWANEJ PRZEZ POŁOŻNĄ POZ


Świadczenia profilaktyczne położnej POZ obejmujące opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia realizowane są w formie 4 do 6 wizyt patronażowych:


  nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko,

  w 1-6 tygodniu życia mających na celu:


a) obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów,
b) ocenę odruchów noworodka, sposobu oraz technik karmienia,

c)  wykonywanie pomiarów i ich ocenę, wykrywanie objawów patologicznych,

d) ocenę relacji rodziny z noworodkiem, prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych, badań profilaktycznych,

e) promowanie zachowań prozdrowotnych rodziców, identyfikowanie czynników ryzyka w rodzinie, formułowanie diagnozy i ustalanie hierarchii podejmowanych działań.


Szczegółowy opis programów zdrowotnych

Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Profilaktyka w Ambulatoryjnej
​​​​​​​Specjalistycznej Opiece Zdrowotnej